دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، دی 1395 
شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور

صفحه 1-22

احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور؛ مریم آقاموسی طهرانی


ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان

صفحه 95-116

مریم مهین محمد علی زاده؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی