دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، دی 1393 
تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران

صفحه 111-137

مجید پرچمی جلال؛ محمود گلابچی؛ محمدرضا بمانیان؛ هادی تلخابی