دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1393 
بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

صفحه 205-225

فرشاد گلستان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ زهرا نجفی