نویسندگان

1 عضو هیئت علمی داشگاه علم و صنعت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

3 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده یکی از مهم‌ترین رسالت دولت‌ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه‌ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن‌ها از سوی دیگر، لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست‌هامی‌باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه‌هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه‌ها شده، به گونه‌ای که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اکثر این پروژه‌ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده‌اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی‌ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه‌ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی‌های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم‌خوانی را با فضای واقعی دارا می‌باشد، به گونه‌ای کهپدیده‌های مختلفی چون فرصت‌طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه‌های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه‌کارهایی برای پیشگیری از بروز این‌گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه‌های PPPارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Establishment of Financial Model in Order to Solve the Dispute in the Cooperative (Executive) Governmental- Private Contracts by Using Game Theory

نویسندگان [English]

  • kamran shahanaqhic 1
  • Golamreza Jalali 2

چکیده [English]

Abstract: One of the most important responsibilities of governments, particularly in developing countries is executing infrastructure projects. Vital need for countries to undertake these projects on one hand and the lack of financial, managerial and executive government in implementing them on the other side reveals the necessity of take advantage new policies in this regard. Public and private sector partnership (ppp) is one of the most common and widely used of these policies and tendency to them over the past two decades have been increased. But the long-term nature of the projects and the rapid changes in the market led to numerous conflicts during the executive phases, so that the studies conducted, indicate that the majority of these projects have been associated with several negotiation steps. The goal of this article is to use game theory as one of the most applied scientific methods to resolve the economic disputes and provides appropriate strategy for overcoming financial problems and prevents delays in projects implementation. The model presented in this study is a kind of dynamic game with complete information and has the highest correlation (compatibility) with the real space, considers a variety of phenomena such as private contractor who seized the opportunities, money time value, and different political costs imposed to the state. Finally, the strategies to prevent conflicts and improve the administrative process have been provided in PPP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " (PPP)"
  • private-public partnership contracts
  • game theory
  • bargaining
  • dynamic game with complete information
1-      Controller and Auditor- General. Managing the implications of public private partnerships. New Zealand. pp.3-14.2011.
2-      Nunzia Carbonara, Nicola Costantino, Roberta Pellegrino. "Concession period for PPPs: A win–win model for a fair risk sharing". pp.1-10.2014.
3-      Lee, N. and Schaufelberger, J. "Risk management strategies for privatized infrastructure projects: Study of the build-operate–transfer approach in East Asia and the Pacific". J. Manage. Eng., 30(3), pp.3-12. 2014
4-      Iyer, K.C., Sagheer, M., "A real options based traffic risk mitigation model for build–operate–transfer highway projects in India"; Constr. Manag. Econ. 29 (8).
5-      Mossoro, M. Opportunism in Public-Private Project finance. IESE Business School, University of Navarra.pp. 2-12. 2011.
6-      Hart, O., and Moore, J. "Incomplete contracts and renegotiation". Econometrical, 56(4). pp. 755–785. 1988.
7-      Abdoli , Gh. Kheyrandish , Gh. "The model of game theory in aspect of financial opportunism in tenders and its special usage in Iran"; Journal of Financial Researches in Iran . pp. 111-140.2010
8-      Ho. SP., Liu, LY. "Analytical model for analyzing construction claims and opportunistic bidding". J. Constr. Eng. Manage., 130-1, pp 94–104. Journal of Construction Engineering and Management. 130.94-104. 2004.
9-      James Quigley, Francisco Indacochea, Public-Private Partnerships’ Reference Guide Version 1.0©, International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or the World Bank. pp. 2-14. 2012
10-  Hannan Amuzadeh Mehriji, et al., "Designing the model of cooperation for unlimited three level supply continuums: In approach of cooperative games theory"; Journal of Management Researches in Iran.18th period. Number 1. pp.17- 19. 2010
11-  Bernhard von Stengel March Game Theory Explorer – Software for the Applied Game, Theorist: Rahall Savani. pp.2-17. 2014.
12-  Wu, M., Chau, K.W., Shen, Q., Shen, L.Y., Net asset value-based concession duration model for BOT contracts. J. Constr. Eng. Manag. 138, pp. 304-308. 2012.
13-  Ruizheng, F., Li, W. The optimal concession period in the built– operate–transfer project. Proceedings of the International Conference onManagement of e- Commerce and e-Government, Washington, DC, USA, pp. 223–227. 2010.
14-  Tang, L., Shen, Q., Cheng, E.W.L., A review of studies on Public– Private Partnership projects in the construction industry. Int. J. Proj. Manag. 28. pp. 683–694.2010.