نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

برای سازمانهایی که، با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش اثربخشی و مدیریت ریسک دارای اهمیت است. در این زمینه ابزارهای ارزیابی طراحی شده، به سازمانها کمک می کند. در این پژوهش هدفمان ارائه مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل های همکاری، چارچوب های مفهومی همکاری و مدل های بلوغ همکاری، "بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی" و تعامل پذیری بررسی شدند. بعد از تحلیل مدل های بلوغ 5 سطح مستقل، موقت، هماهنگ شده، استانداردسازی شده و بهینه سازی نتیجه شده است. سپس با استفاده از رویکرد "علم طراحی" و متدلوژی تحقیق "فراترکیب" 7 بعد (ساختاری، رفتاری، فرآیندی، داده و اطلاعات، استراتژی، سیستم ها و نوآوری) و 25 شاخص استخراج شد، در مرحله بعد به واسطه نظرسنجی از خبرگان مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل پرسشنامه از آزمون دوجمله ای استفاده شد، تمامی شاخص ها مورد تایید بود و هیچ کدام حذف نشد، سپس با استفاده از روش آزمون فریدمن، به اولویت بندی مولفه های هر بعد پرداخته شد. با روش میانگین موزون، وزن مولفه ها برای تعیین امتیاز نهایی هر یک از مولفه ها محاسبه گردید. طی پرسشنامه ای دیگر شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران که در شبکه شباب همکاری داشت مورد مطالعه قرار دادیم که در بین سطح بلوغ یک و دو، همکاری در شبکه قرار گرفته بود، نهایتاً پیشنهاداتی بر اساس ادبیات موضوع برای رسیدن به سطح بلوغ بالاتر و کاهش نقاط ضعف شرکت مزبور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model collaborative maturity assessment in inter-organizational networks Case Study: Shabab Network

چکیده [English]

effectiveness, and risk management are vital for enterprises which encounter the pressure to survive in the competitive marketplace. There are assessment tools developed to aid organizations in this regard. In this research an assessment model for collaborative maturity in inter-organizational networks is introduced. We have first investigated collaborative models, conceptual collaborative frameworks and the model for collaborative maturity, “collaborative maturity in inter-organizational networks” and interoperability. After analyzing the maturity models, five levels are resulted; independent, temporary, coordinated, standardized and optimized. Using the “Design Science ” approach and “Meta Synthesis” research methodology, seven dimensions (structural, moral, process, data & information, strategy, systems and innovation) and twenty-five indexes are extracted. In the next stage the proposed model has been assessed based on experts’ opinion. A binary testing has been applied to analyze the questionnaires. All indexes were approved and none were omitted. Using Friedman testing, components of each dimension are then prioritized. Weighted average method has been used to calculate weight of components to determine the final score for each component. Using another questionnaire, we studied Iranian Milk Industry Commercial Company which has had collaborations in Shabab network. The collaboration maturity level in network was between 1 and 2. Finally, based on the literature review, solutions are proposed to achieve higher levels of the maturity and improve the weaknesses of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity Assessment Model
  • Collaboration
  • Interorganizational Network
  • Desig Science
  • Meta-synthesis