نویسندگان

1 کارمند مرکز آموزش مدیریت دولتی و کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده: امروزه خلاقیت و نوآوری منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می باشند. یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر خلاقیت و نوآوری و ظرفیت های روانشناختی کارکنان، رهبری می باشد.از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه جدیدترین رویکرد رهبری به نام رهبری اصیل با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 885 نفر از مدیران و کارکنان سازمان نقشه برداری کل کشور تشکیل می دهند. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 210 نفر به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل گردید. روایی سوالات تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق را تایید می کند.رهبری اصیل اثر مثبت و معناداری بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت داشته که با توجه به ضرایب مسیر این روابط در سطح نسبتا بالایی می͏باشد.سرمایه روانشناختی نیز اثر مثبت، معنادار و نسبتا بالایی بر خلاقیت داشته است. همچنین نشان داده شد، سرمایه روانشناختی بعنوان متغیر میانجی اثر محدودی در رابطه بین رهبری اصیل و خلاقیت فردی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of authentic leadership on employees creativity with regard to the mediator role of psychological capital.

نویسندگان [English]

  • mohammad rahimian 1
  • seyed mohammad mirmohammadi 2

چکیده [English]

Today, creativity and innovation are considered valuable resource in gaining competitive advantage for any organizations.One of vital factor that influences on creativity and innovation and also employee’s psychological capacity is leadership.Thus, the study aimed at investigation of most recent leadership approach entitled with authentic leadership with creativity and mediator role of psychological capital.Statistical population consists of 885 of managers and employees of National Cartographic Center. The data were collected through questionnaire by simple random method and analyzed by SEM.Validity of questionnaire by confirmatory factor analysis and its reliability through Cronbach's alpha investigated and confirmed. The results of SEM support all hypotheses. Authentic leadership has had a positive significant effect on psychological capital and creativity. Regarding path coefficient these relationship were relatively high. Psychological capital also has had a positive significant and relatively high influence on creativity.In addition, it showed that psychological capital has a partial influence on the relation of authentic leadership and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "authentic leadership"
  • "psychological capital"
  • "personal creativity"
  • "SEM"