دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد 1393 
مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران

صفحه 25-53

محمود محمدیان؛ اسداله کردنائیج؛ حمید خداداد حسینی؛ میثم شفیعی رودپشتی


طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی

صفحه 127-149

جمشید ناظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ امیرحسین عبدالعلی پور؛ فرهاد حسین زاده لطفی