دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، خرداد 1396 
طراحی الگوی تجاری سازی خدمات مالی (مورد مطالعه: صنعت بانک و بیمه ایران)

صفحه 1-28

پرویز احمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ نبی الله الیاسی


ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی

صفحه 93-119

امیر بابااکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی رضا موتمنی


ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته

صفحه 121-150

رضا طهماسبی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی

صفحه 201-221

منوچهر منطقی؛ محسن باقرصاد؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست