نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری‌سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری‌سازی فناوری‌های نرم به‌ویژه خدمات، به‌دنبال طراحی الگوی تجاری‌سازی خدمت مالی است. روش‌شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت‌گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری‌سازی، از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح‌بندی مراحل و استخراج مدل تجاری‌سازی، از پرسشنامه نیمه‌ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته‌های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده‌گانه: تدوین استراتژی کسب‌و‌کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه‌ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند‌سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری‌سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Commercialization Model of Financial Services (Case Study: Iranian Banking and Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Parviz Ahmadi 1
  • Seyed Hamid KhodadadHosseini 2
  • Asadollah Kordnaiej 1
  • Nabiollah Elyasi 3

چکیده [English]

Reviews have revealed that commercialization of science and technology in humanities has not had proper growth despite close relationship between economic development and development of financial sector. Therefore; lack of literature on commercialization in services point this study toward identifying commercialization processes of financial services. Research methodology in this study was qualitative and by using Triangulation. To identify basic concepts and commercialization phases, library research and semi-structured interviews with academic experts and industry specialists were used. Moreover, semi-structured questionnaires with an open-ended item were employed to sort the phases and extract the commercialization model. To analyze data at the first and the second phases; a combination of structural analysis and interpretation as well as the Interpretive Structural Modeling (ISM) were applied, respectively. Findings at the first phase included twelve steps: business strategies formulation, service ideas generation, screening, business analysis,  project authorization, multi-tasking team formation, design of services and processes, design of service delivery system,  sales and customer network training and empowering, pilot launch, full-scale launch, and service performance evaluation and improvement. The second phase also contained the prescription of the commercialization process model of innovative financial services in financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commercialization"
  • "Financial Services"
  • "Process Model"
[1] Bahonar M.-r. (2012) "The role of capital market in economic development"; The World of Economy, Issue 2630.
 [2] Poor Ezzat and Heidary (2011) "Identification and classification of Chanllenges of Knowledge Commercialization"; Journal of Science and Technology Policy, No.1, pp.49-64, [in Persian].
 [3] Mahmodpoor B. et al. (2011) "Identification of commercialization challenges of humanities researches and presentation a grounded theory"; Journal of Innovation and Creativity in Human Science, No. 2, pp. 19-48, [in Persian].
 [4] Goudarzi M. (2012) Technology commercialization model of iranian governmental research institutions, Tehran: s.n.
[5] Fitzsimmons and Fitzsimmons(2001), Service Management, Mc Graw Hill International Edition.
[6] Moeller Sabine (2010) "Characteristics of services – A new approach uncovers their value"; Journal of Services Marketing,Vol. 24, No.5, pp. 359– 368.
[7] Ennew Christine T. (2007) Nigel waite, financial services marketing: An international guide to principles and practice, Elsevier Ltd.
[8] Shabany Mohammad (2012) Financial Instititution and Markets, Tehran: SAMT.
[9] O'Rourke D. (2005) "Market movements: Nongovernmental organization strategies to influence global production and consumption"; Journal of Industrial Ecology, 9(12), pp. 115-128.
[10] Ferguson G. (2008) "Commercialisation Models – a review of the literature on existing commercialisation models"; Rumour Control Consultancy, Available at:  http://rumourcontrol.com.au/?page_id=40.
[11] Cooper Robert G.(1994) "Perspective third generation new product processes"; Journal of Product Innovation Management, Vol. 11, pp.3-14.
[12]  McCoy Andrew Patton (2007) Establishing a commercialization model for innovative products in the residential construction Industry.
[13] Booz Allen, Hamilton (1982) New products management for the 1980s, New York: Booz, Allen & Hamilton, Inc.
[14] Scheuing Eberhard E., Eugene M. Johson (1989) "A proposed model for new service development"; The Journal of Service marketing, Vol. 3, No. 2, pp. 25-34.
[15] Shekar Aruna (2007) "An innovative model of service development: A process guide for service managers"; The Public Sector Innovation Journal, Vol. 12(1), pp.2-18.
 [16] Edgett Scott J.(1996) "The new product development process for Commercial financial services"; Industrial Marketing Mangement, Vol. 23, pp. 507-515.
[17] Alam Ian, Chad Perry (2002) "A customer – oriented new service development process"; Journal of Sevice Marketing,Vol. 16., No.6, pp. 515-534.
[18] Denzin N. K. (1978) The research act: A theoretical introduction to sociological methods, New York: McGraw-Hill.
[19] Jonsen K., Jehn K. A. (2009) "Using triangulation to validate themes in qualitative studies"; Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 4(2), 123-150.
 [20] Karimi S., Nasr A. (2012) "Interview data analysis"; Research, 4(1), pp. 71-94, [in Persian].
[21]  Azar Adel, et al. (2013) Soft operational research, Tehran, Industrial Management Institute.
[22] Johnson S.P., Menor L.J., Chase R.B., Roth A.V. (2000) "A critical evaluation of the new services development process: Integrating service innovation and service design"; in Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (Eds), New Service Development, Creating Memorable Experiences, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 [23] Azar Adel, et al.(2010) "Designing the model of supply chain agility, interpretivestructural modeling approach"; Management Research in Iran, 14(4), pp. 1-25 [in Persian].
[24] Edvardsson and Olsson (1996) "Key concepts for new service Development"; The Service Industries Journal, pp.140-164.
[25] Dejong Jeroen P.J., Patrick A.M.Vermeulen (2003) "Organizing successful new service development: A literature review"; Management Decision 4119, pp.844-858.
[26] Storey C., Easingwood C. J. (1999) "Types of new product performance: Evidence from the consumer financial services sector"; Journal of Business Research, 46(2), 193-203.
[27] Storey C., Kelly D. (2001) "Measuring the performance of new service development activities"; Service Industries Journal, 21(2), 71-90.
[28] Hoque Monzurul, et al. (2011) "Commercialization and changes in capital structure in Microfinance Institutions. An innovation or wrong turn?"; Managerial Finance, Vol. 37, No.5, pp. 414-425