دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، خرداد 1394 
سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی

صفحه 147-167

سید مسعود موسوی شفایی؛ امیر کارگرسامانی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی