دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1399 
ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

صفحه 59-79

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی


مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران

صفحه 81-105

علی دیواندری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ حسین جلیلیان


ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب

صفحه 107-129

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ منیره کاشیها


ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی

صفحه 131-152

عسل بسیجی؛ محمد علی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ آمنه خدیور