رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)

ایمان حکیمی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-31

چکیده
  توسعه قابلیت های بازاریابی بدون توجه به سرمایه های فکری امری ناشدنی است. از طرفی، محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان ها به اهمیت توسعه رهبری تحول گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق العاده ای در فرآیند ایجاد سرمایۀ انسانی و سایر ابعاد سرمایۀ فکری و به تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. این مقاله به بررسی این نکته می پردازد که چگونه ...  بیشتر

تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا)

زهره دهدشتی شاهرخ؛ مریم نائلی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 33-57

چکیده
  توسعه جهانی رسانه‌های اجتماعی در کنار مقبولیت کالاهای لوکس نزد مشتریان ایرانی بر  فعالیت‌های بازاریابی برندهای لوکس و ارزش ویژه مشتریان آن‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس می‌باشد. این پژوهش در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 59-79

چکیده
  زنجیره‌تأمین کارآمد نقش مهمی در تولید و توزیع محصولات و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های کلیدی و سناریوهای آینده زنجیره‌تأمین صنعت نفت است. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از بعد روش‌شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشران‌های ...  بیشتر

مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران

علی دیواندری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ حسین جلیلیان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 81-105

چکیده
  ​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده ­اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله­ های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در ...  بیشتر

ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ منیره کاشیها

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 107-129

چکیده
  همپایی فرایندی است که طی آن کشورهایی که از مرز فناوری عقب هستند، شکاف فناورانه خود را با کشورهای پیشرفته جبران کرده و می توانند در سهم بازار هم با آن کشورها رقابت کنند. در فرایند همپایی، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کردند که برخی منجر به موفقیت و برخی منجر به شکست شده است لذا وجود یک استراتژی و چارچوب مناسب و داشتن سطح مناسبی ...  بیشتر

ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی

عسل بسیجی؛ محمد علی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ آمنه خدیور

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 131-152

چکیده
  امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده‌است و به ‌زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنعتی، می‌تواند یکی از رهیافت‌های اصلی موفقیت سازمان‌ها و فراتر از آن صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملّی و فراملّی باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد، به‌دنبال شناسایی ...  بیشتر

بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی

سید محمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ عاطفه سدیری جوادی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 153-176

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 348 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بیمه ملت در شهر تهران تشکیل می دهند که از این تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد ، به روش تصادفی ...  بیشتر