دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، آذر 1383 
طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتها

صفحه 109-135

علی اصغر انواری رستمی؛ سید عبدال جابر قدرتیان کاشان