نویسنده = اسدالله کردنائیج
تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

دوره 23، شماره 3، مهر 1398، صفحه 188-208

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ فرشته منصوری مؤید


طراحی الگوی تجاری سازی خدمات مالی (مورد مطالعه: صنعت بانک و بیمه ایران)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-28

پرویز احمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ نبی الله الیاسی


طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-102

اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی


سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 147-167

سید مسعود موسوی شفایی؛ امیر کارگرسامانی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 45-62

اسدالله کردنائیج؛ جبار باباشاهی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر


عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B)

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 93-118

سیدحمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی؛ اسدالله کردنائیج


ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

دوره 11، شماره 20، آذر 1386، صفحه 81-113

محمدرضا زالی؛ مهرداد مدهوشی؛ اسدالله کردنائیج


طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

دوره 9، شماره 2، تیر 1384، صفحه 119-156

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس