دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1399 
تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها

صفحه 127-154

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده


سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران

صفحه 156-175

محمد شهاب شیبانی فر؛ عباسعلی رستگار؛ سید مهدی الوانی؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد