دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مهر 1398 
تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران

صفحه 1-27

حسین رحمان سرشت؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی

صفحه 129-159

غلامحسین مسلمانی نوش آبادی؛ عادل آذر؛ هاشم معزز؛ محمدجواد ارسطا


توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران

صفحه 161-187

عماد نوبهار؛ محمود دهقان نیری؛ علی رجب زاده قطری


تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

صفحه 188-208

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ فرشته منصوری مؤید