کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 20، شماره 4، دی 1395، صفحه 147-176

حسین رحمان سرشت؛ محمود علیزاده؛ هادی عبدالهی


کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز

دوره 20، شماره 3، مهر 1395، صفحه 53-82

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ فروغ سنگی


طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 159-181

علی رضائیان؛ عباس مقبل با عرض؛ ناصر شاهباز؛ اصغر مشبکی


طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

دوره 9، شماره 2، تیر 1384، صفحه 119-156

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس