دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مهر 1399 
مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه

صفحه 1-26

کاوه جباری؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی؛ جلیل دلخواه


ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی

صفحه 51-89

مرتضی نجف؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده


تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان

صفحه 169-185

شهریار عزیزی؛ زهرا عفیفی راد؛ بهمن حاجی پور؛ زهرا فضلعلی