دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1380 
بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن

سید حمید خداداد حسینی؛ محسن فرهادی نژاد