دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1380 
انتقال تکنولوژی ،نیازمند نگرشی جامع

صفحه 61-84

عادل آذر؛ سید حبیب الله طباطباییان