نویسنده = احمدعلی خائف الهی
طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 157-178

حسن دانایی فرد؛ سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 45-66

زهرا علی‌پور درویشی؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 99-122

علی اصغر فانی؛ محمود حمدان؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی مدل تأثیر گذار تنوع گروه کاری بر عملکرد با توجه به نقش تعارض

دوره 6، شماره 3، آبان 1381

اکرم هادیزاده مقدم؛ احمدعلی خائف الهی