طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

اصغر مشبکی؛ شهناز اکبری امامی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 103-130

چکیده
  چکیده تدوین استراتژی متناسب وظیفه سنگین تیم مدیریت است اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوار تر است. .عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند به این ترتیب پژوهش حاضر بر بعد انسانی(رفتاری) تأکید دارد. پژوهش حاضر ...  بیشتر

تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار

اسداله کردنائیج؛ مجید جمالی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ سعید فلاح تفتی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 139-160

چکیده
  به‌طور سنتی سازمان‌ها از رویکرد استراتژی رقابتی در تدوین راهبردهای خود استفاده می‌کنند. درصورتیکه، در فضای کسب‌وکار امروز که در آن سازمان‌ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، مدیریت استراتژیک نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی به‌منظور جایگزین نمودن رویکرد رقابتی-مشارکتی با رویکرد رقابتی است. این ...  بیشتر

تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار

اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ فاطمه جهانی زاده؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 139-160

چکیده
  نگرش به سازمان‌ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان‌ها را همچون سیستم‌های بسته درنظر می‌گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در این زمان سازمان‌ها را مانند سیستم‌های باز می‌دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان‌ها درون یک ...  بیشتر

مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران

محمود محمدیان؛ اسداله کردنائیج؛ حمید خداداد حسینی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-53

چکیده
  این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش‌شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده ...  بیشتر