نویسنده = سعید فتحی
مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران

دوره 19، شماره 3، مهر 1394، صفحه 218-241

سعید فتحی؛ مجید اسماعیلیان؛ فرزانه قندهاری؛ یعقوب شیرنگی؛ علیرضا عجم


فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 151-169

باقر عسگرنژاد نوری؛ علی صنایعی؛ سعید فتحی؛ علی کاظمی