عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل

باقر عسگرنژاد نوری؛ میلاد سلطانی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 184-214

چکیده
  امروزه پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به انواع راه های ارتباطی، سازمان ها را به ارائه خدمات نوین و کارا مجبور ساخته است. که در این میان بانکها به عنوان یکی از سازمان هایی هستند که بیشترین سهم را در اقتصاد کشور دارند از این رو مدیران سازمان های موفق باید تلاش کنند عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک را شناسایی ...  بیشتر

تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج

ایرج بابائی اربوسرا؛ عباس عباس پور؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاوری؛ حسین عبداللهی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-23

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تأثیر وسهم هر یک از عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری کرج است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت از از تمام کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری‌های شهر کرج در سال 1394 است. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا

نسرین علینقیان؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 69-88

چکیده
  این پژوهش در نظر دارد تأثیر عوامل فردی و ماهیت خطا بر افشاگری را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده به صورت ترکیب رویکرد کیفی و کمی است. در رویکرد کیفی، با به‌کارگیری تکنیک دلفی مؤلفه‌های مربوط به هر عامل شناسایی شدند. این تکنیک با نظر متخصصین طی چهار مرحله با ضریب هماهنگی 433/0 پایان یافت، سپس در رویکرد کمی براساس نتایج ...  بیشتر