کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 183-205

حامد زینلی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سیّد محمّد میرمحمدی؛ وجه الله قربانی زاده