طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین)

حمیدرضا سامانی پور؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ مهناز عسکریان؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 117-150

چکیده
  موضوع شایستگی‌های مدیریتی بدین جهت حائز اهمیت است که مدیران مسئولیت تدوین استراتژی‌های شرکت را بویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط(SME) بر عهده دارند. فرآیند توسعه شایستگی در SMEها به لحاظ اینکه تفاوت معناداری با سازمان‌های بزرگ دارد از ارزش خاصی برخوردار بوده و نیروی محرکه اقتصاد در کشورهای توسعه یافته بشمار می‌روند. رقابت‌پذیری ...  بیشتر

تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج

ایرج بابائی اربوسرا؛ عباس عباس پور؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاوری؛ حسین عبداللهی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-23

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تأثیر وسهم هر یک از عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری کرج است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت از از تمام کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری‌های شهر کرج در سال 1394 است. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)

بهروز قلیچلی؛ مهدی اسدی قراباغی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 161-184

چکیده
  برای اینکه افراد در شغلشان عملکرد موفقی داشته باشد، می‌بایست شایستگی‌های موردنیاز حرفه خود را کسب نماید. همچون سایر فعالیت ها، افراد برای تسهیم دانش موفق و اثربخش نیز، نیازمند داشتن شایستگی های مربوطه می باشند. این شایستگی ها به نوبه خود می توانند بر عملکرد فرد و ارتقای آن تاثیر گذار باشند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نیت تسهیم دانش ...  بیشتر