نویسنده = حمیدرضا یزدانی
طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 219-239

علی رضا کاملی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سهیل نجات؛ روح الله نیکخواه کیارمش


ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-150

رضا طهماسبی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 67-98

سید رضا سید جوادین؛ حمزه رایج؛ سید علی آقا‌میری؛ حمیدرضا یزدانی