نویسنده = پیام حنفی‌زاده
ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 141-164

پیام حنفی‌زاده؛ محمد رضا حنفی‌زاده؛ محسن خدابخشی


برنامه‌ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی

دوره 10، شماره 20، خرداد 1385، صفحه 137-170

پیام حنفی‌زاده؛ سید محمد اعرابی؛ علی هاشمی