نویسنده = عباس مقبل با عرض
طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 159-181

علی رضائیان؛ عباس مقبل با عرض؛ ناصر شاهباز؛ اصغر مشبکی


طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان

دوره 12، شماره 4، دی 1387، صفحه 265-296

عباس مقبل با عرض؛ غلامرضا عسگری؛ احمد علی خائف الهی