نویسنده = شاپور محمدی
بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار

دوره 17، شماره 3، مهر 1392، صفحه 71-85

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی


بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 93-106

پگاه مظاهری فر؛ حسن قالیباف اصل؛ شاپور محمدی