نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی امنیتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • اثربخشی پیروی تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • اثربخشی رهبری تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • اثربخشی سازمانی تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • ارزیابی محصول مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • استقرایی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]
 • اعتماد شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • اعتماد مشتری عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • انتقال تکنولوژی (جذب و توسعه) بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]

ب

 • بازاریابی اعتمادی شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • بنگاه‌های ایرانی تولید‌کننده تجهیزات برق بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]

ت

 • تجارت الکترونیک عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • تحلیل عاملی تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • تحلیل مؤلفه‌‌‌های اصلی تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • ترجیح محصول مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • تشابه مواضع مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • تعالی سازمانی تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]
 • تعهد تداومی (استمرار خدمت) روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • تعهد تداومی (استمرار خدمت) اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • تعهد عاطفی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • تعهد عاطفی اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • تمایل به مصرف کالاهای داخلی مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • تولید چابک اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • تولید دانش ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 219-248]

ج

 • جامعه اطلاعاتی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]

چ

 • چرخه عمر محصول معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]

د

 • دیدگاه ارزشی رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]

ذ

 • ذینفعان رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]

ر

 • رفتار سازمانی طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • رگرسیون چند‌متغیره تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • رهبری ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • رهبری خدمتگزار تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • رهبری فرهمند فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • روش آنتروپی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]

ز

س

 • ساختار سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • ساختار سازمانی طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • سازمان‌های دولتی رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]
 • سازمان یادگیرنده ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • سازه‌های مدیریتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • سیستم‌های اطلاعاتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • سیستم‌های حسابداری مدیریت بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 34-60]

ش

 • شاخص‌های اصلی شکاف دیجیتالی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]
 • شبکه‌های بیز اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • شکاف دیجیتالی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]

ط

 • طبقه‌بندی تولید ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 219-248]
 • طرح سازمانی ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]

ع

 • عدالت رویه‌ای ادراک‌شده روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • عدالت رویه‌ای ادراک‌شده اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • علّیت احتمالی اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • عملکرد تولیدی اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • عملکرد مدیران بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 34-60]

ف

 • فراموشی سازمانی تصادفی فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • فراموشی سازمانی هدفمند فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • فرهنگ سازمانی بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 34-60]
 • فرهنگ سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • فرهنگ سازمانی ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • فناوری طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • فناوری اطلاعات تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]

ق

 • قیاسی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]

ک

 • کارآیی تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • کار دانشی ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 219-248]

م

 • مأموریت/استراتژی ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • ماتریس پورتفوی معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]
 • متغیر‌های زیرساختی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • متغیر‌های فردی مشتریان عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • متغیر‌های مربوط به شرکت عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • مدل برنامه‌ریزی استراتژیک لیتل معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]
 • مدل سازی علّی اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • مدیریت تحول طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • مدیریت دانش فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • مدیریت دانش ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 219-248]
 • مدیریت فرآیند‌ها تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]
 • مدیریت کیفیت فراگیر روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • مدیریت کیفیت فراگیر اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • مدیریت هزینه طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • مسؤولیت اجتماعی رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]
 • مشارکت در بودجه بندی بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 34-60]
 • مشتریان کلیدی شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • مقیاس سنجش تمایل به مصرف کالاهای داخلی مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • مهندسی مجدد فرآیند‌ها تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • موقعیت رقابتی معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]

ن

 • نابهنجاری علمی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]
 • نظریه‌پردازی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]
 • نماینده امین مشتری شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • نیروی انسانی ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]

و

 • واحد تجاری استراتژیک معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]

ی

 • یادگیری ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • یادگیری سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]