نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بازاریابی بین الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

زعفران یک محصول غذایی دارای مزیت نسبی در کشور است. این محصول در بازار صادراتی نیازمند مزیت رقابتی است تا به جایگاه شایسته خود دست یابد. مسئله این است که این کالای صادراتی دارای مزیت تولید در یک کشور با محدودیت منابع آبی با کمترین ارزش افزوده و بیشتر از طریق صادرات غیرمستقیم و با برند خصوصی توزیع‌کنندگان، به کشورهایی مانند اسپانیا صادر شده و در آنجا با بسته‌بندی جدید و قیمت‌های بالاتر به کشورهای دیگر صادرات مجدد می گردد. با تغییرات اقلیمی و گرایش روزافزون مصرف‌کنندگان به محصولات ارگانیک ضرورت دارد که طراحی استراتژی بازاریابی صادرات زعفران با رویکرد سبز مورد مطالعه قرار گیرد.
برای مطالعه گسترده تحقیقات داخلی و خارجی، از روش مطالعه نظام‌مند و برای شناسایی ابعاد استراتژی بازاریابی صادرات با رویکرد سبز، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شده است. از تحلیل مضمون و تم از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی در فاز کیفی استفاده شده است. در فاز کمی پژوهش برای طراحی استراتژی نیز از تکنیک‏های دی‌متل فازی و معادلات ساختاری تفسیری استفاده شده است. به کارگیری مولفه‌هایی مانند ویژگی های شرکت، تحلیل صنعت و بازار زعفران در داخل کشور و بازارهای هدف صادراتی، شناسایی قابلیت‌های صادراتی شرکت و قابلیت‌های سبز به همراه برنامه آمیخته بازاریابی به شرکت‌های صادراتی پیشرو در صنعت زعفران ایران پیشنهاد می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formulating the Saffron Export Marketing Strategy Leveraging a Green Marketing Orientation

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nabizadeh 1
  • Manizhe Haghighinasab 2
  • Soheila Mehmannavazan 3

1 PhD in International Marketing, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

3 PhD student in Marketing Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Saffron is a food product with a comparative advantage in the country. This product needs a competitive advantage in the export markets to achieve its valuable position. The problem is that this export commodity with production advantage in a water-scarce country is mostly exported with the least added value to countries such as Spain through indirect exports and under the private label branding of distributors and there it is re-exported to other countries with new packaging and higher prices. With climate change and the increasing tendency of consumers to organic products, it is necessary to study and formulate the saffron export marketing strategy with a green marketing orientation.
Systematic review method has been used for extensive study of domestic and foreign researches to identify the dimensions of the export marketing strategy with a green orientation. With an exploratory sequential mix method, content and theme analysis has been used through interviews with industry and academic experts in the qualitative phase. In the quantitative phase of the research, Fuzzy Dematel techniques and interpretive structural equation modeling have been used to formulate the export strategy.
The result shows that the use of dimensions such as firm characteristics, analysis of saffron industry and market in domestic and export target markets, identification of the company's export capabilities and green capabilities along with a marketing mixed program is recommended to leading export companies in the Iranian saffron industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marketing Strategy"
  • "Saffron"
  • "Export
  • "
  • " Green Orientation" Interpretive structural modeling (ISM)
[1]    Racela, Oc. &Thoumrungroje, A. (2020). Enhancing export performance through proactive export market development capabilities and ICT utilization”. Journal of Global Marketing, 1-19.
[2]    Khan, H &. Khan, Z. (2021). The efficacy of marketing skills and market responsiveness in marketing performance of emerging market exporting firms in advanced markets: The moderating role of competitive intensity. International Business Review. 30(6), 101860.
[3]    Edeh, J. N., Obodoechib, D.N.& Ramos-Hidalgo, E. (2020). Effects of innovation strategies on export performance: New empirical evidence from developing market firms. Technological Forecasting & Social Change, 158, 120167.
[4]    Safari A, & Salehsalman, A. (2019). Enhancing export performance of small and medium-sized enterprtses in emerging markets. Global Business Research Congress, V.9-(22) ,100-104 5th.
[5]    Diamantopoulos A., Ring A., Schlegelmilch B. B, & Doberer E. (2014). Drivers of export segmentation effectiveness and their impact on export performance". Journal of International Marketing, 22(1), 39-61.
[6]    Morgan N. A, Kaleka A., and Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment". Journal of marketing, 68(1) ,90-108.
[7]    Neill S, McKee D, and Rose G. M. (2007). Developing the organization's sensemaking capability: Precursor to an adaptive strategic marketing response. Industrial Marketing Management, 36(6) ,731-744.
[8]    Ellis P. D, Davies, H., and Wong A. H. K. (2011). Export intensity and marketing in transition economies: Evidence from China". Industrial Marketing Management, 40(4),593-602.
[9]    Zou S, and Cavusgil S. T. (2003). The GMS: A broad conceptualization of global marketing strategy and its effect on firm performance". Journal of marketing, 66(4),40-56.
[10]    fayaz , f. & Sadegh Alipour, M.(2017).The Study of Human Resources View Role on Export Function: Mediator Role of Export Commitment. Management Research in Iran.21(3), 121-137.
[11]    Nyu, V., Nilssen, F., & Kandemir, D. (2022). Small exporting firms’ choice of exchange mode in international marketing channels for perishable products: A contingency approach. International Business Review, 31(1), 101919.
[12]    Oliveira J. S. (2015). Export marketing adaptation and export performance (Doctoral dissertation, © João S. Oliveira).
[13]     Madadkhani, m., Kazemi, A., Shahin,A., & Ansari, A (2020). Designing an Impact Model of Export Market Orientation and Product Design Management on Export Performance of Iranian Handicraft Exporting Companies. Management Research in Iran ,24(2),171-204.
[14]    Cavusgil, S. T., Knight, G. A., & Riesenberger, J. R. (2013). A framework for international business. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
[15]    Araujo L, Mion G, & Ornelas E. (2016). Institutions and export dynamics. Journal of International Economics, 98 ,2-20.
[16]    Hosseinzadeh shahri, M. & Gholami, F. (2015). Market Sensing Capability, Export Strategy and Their Impacts on Export Performance Improvement (Case study: Exporters of Tile & Ceramic).Trade Studies,19(73),125-144.
[17]    Barbosa, D. M. E., Ayala, A. H., & Sandoval, A. A. (2016). The Colombian pharmaceutical industry: Factors affecting export. European journal of management and business economics, 25(2), 39-46.
[18]    Jancenelle, V. E. (2021). Tangible− Intangible resource composition and firm success. Technovation, 108, 102337.
[19]    Ganesan, V. (2014). Internationalization of small and medium sized enterprises and longevity: A study of SMEs from software publishing services industry. Southern New Hampshire University.
[20]    Tsai, P. H., Lin, G. Y., Zheng, Y. L., Chen, Y. C., Chen, P. Z., & Su, Z. C. (2020).” Exploring the effect of Starbucks' green marketing on consumers' purchase decisions from consumers’ perspective”. Journal of Retailing and Consumer Services, 56, 102162.
[21]    Mohammadi,O., pirzad , A., &  Mousavi, S.N. (2021).” Designing a Green Marketing Development Model for Organic Products”, 17(54),131-149
[22]    Nandish, J., Mathew, J., & George, R. (2021). An empirical study on effective green marketing–Is ‘SHIFT Framework’the golden (Green) key we are looking for? Materials Today: Proceedings.
[23]    Forooghi Asl, M. J., & Karimi Alavijeh, M. R. (2016). Green consumers segmentation using lifestyle variables. New Marketing Research Journal, 5(4), 163-184.
[24]    Parhizkari, R., Fazli, S. (2017). Interpretive Structural Modeling of Affecting Factors in Evaluating the Environmental Impacts of Green Product Development (Case Study: Green Product Design Assessment and Selection of Industry of Sanitary Accessories of Qazvin). Modern Research in Decision Making, 1(4), 25-44.
[25]    Rahimian, M., Rajabzadeh Ghatari, A. (2017). Measuring Supply Chain Resilience using Complex Adaptive Systems approach; Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry. Modern Research in Decision Making, 2(2), 155-195.
[26]    Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2013). Soft Operations Research (Problem Structuring Approaches), Industrial Management Organization, First Edition.
[27]    Azar, A., rajabzadeh ghatromi, A., Akhavan, A. (2017). Mapping Sustainable Production Model Using ISM and Fuzzy DEMATEL. Industrial Management Studies,15(46),1-26