نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فوتبال صنعتی است که برندینگ و اساس آن یعنی هویت برند، اهمیت فوق العاده ای در آن دارد. بطوریکه محققان، در کشورهای صاحب فوتبال الگوهای برند خاصی در ارتباط با آن ارائه داده اند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، اطلاعات در دو فاز کیفی و کمی گرد آوری گردید. جامعه آماری، شامل 10 نفر از خبرگان مرتبط و کارشناس در زمینه تحقیق، و تماشاگران 6 تیم لیگ برتری که در ورزشگاه حاضر شدند، می باشد. حجم نمونه در فاز اول 300 و فاز دوم 720 نفر بود که با روش تصادفی ساده و با نسبت برابر، از هواداران تیم ها انتخاب شد. بر این اساس پژوهشگران ضروری دیدند که بر پایه دیدگاههای نوین تئوری هویت برند (کو 2009، شیلهانک 2008، کلمن 2011، زوچرماگلیو 2011، سیلوریا 2011، ریچلیو2011) و با در نظر گرفتن الگوهای هویت برند چند کشور دارای برند فوتبال (آلمان، اسپانیا، فرانسه، کره جنوبی) به همراه استفاده از نظرات خبرگان و هواداران، الگوی عوامل هویت برند تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 92/91 را ارائه نمایند و در نهایت با استفاده تحلیل عاملی و الگوی معادلات ساختاری دیدگاهی نوین در مورد ابعاد هویت برند فوتبال کشور ارائه شدکه به ترتیب بار عاملی عبارتند از: موفقیت (97/.)، تحویل کالا (92/.)، منطقه بومی تیم(89/.)، بازیکنان ستاره(88/.)، لوگو، هواداران، سابقه، رقیب سنتی(87/.)، سنت(85/.)، عملکرد تیم(82/.)، استادیوم(72/.) و پرسنل غیر بازیکن(51/.).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing The Brand Identity Model of Iranian Sports Industry (Case Study: Football Premier League)

نویسندگان [English]

  • Hojat Vahdati 1
  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Mohammad Ehsani 3
  • Asghar Moshabbeki Esfahani 4

چکیده [English]

Football is an industry that Branding and its foundation, brand identity, it has extremely important in. so that researchers have proposed specific brand models in countries with football. In this research, using descriptive analytic methods and with the purpose of application, data was collected in two qualitative and quantitative phases. The statistical population consists of 10 professionals and experts in related to research and Spectators of six teams in the Premier League that would be present in the stadium. Sample size was 300 cases in Phase I and 720 in Phase II. which using simple random sampling method and equally, the fans selected. Accordingly, researchers found need of new theoretical insights based on brand identity(Koo(2009), Schilhaneck(2008), Zucchermaglio(2011), Silveira(2011)&Richelieu(2010), and considering the brand identity models, in few countries with football brand (Germany, Spain, France and S.Korea), and with the use of experts and fans perspectives, the brand identity model of teams in the league in season 92/91 offer and Finally using CFA and SEM model provided a new perspective on the dimensions of the country football brand identity, that are on the basis of factor loading as following: Success(./97), Delivery(/.92), Native Region(/.89), Star Player(/.88), Logo, Fans, History, Traditional Rival(./87), Tradition(./85), Team performance (./82), Stadium(./72) and Non -Player personnel (./51).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Brand"
  • "Brand Identity"
  • "Sport"
  • "Football"