نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران

خدیجه مصطفایی دولت آباد؛ عادل آذر

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 83-103

چکیده
  امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل‌های ممکن می‌باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک‌های ...  بیشتر

جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین

محمد باقرزاده آذر؛ بهروز دری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکهای (که یک متدولوژی تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغههای کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکهای به عنوان چارچوبی ...  بیشتر