کلیدواژه‌ها = دانش‌بنیان
ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

دوره 26، شماره 3، مهر 1401، صفحه 70-93

محمد خادمی کله لو؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی


طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 216-237

رضا سلیمانی؛ رضا اسماعیل پور؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور


تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 22، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 130-150

سوران مولائی؛ رویا شاکری؛ نور محمد یعقوبی