مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

محمدتقی تقوی فرد؛ کامران فیضی؛ بابک زادجباری اوچتپه؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدعلی دهقان دهنوی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-29

چکیده
  در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو  و یا  مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی ...  بیشتر

مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران

کیومرث اشتریان؛ دیبا غنچه پور؛ علی خواجه نایینی؛ حنانه محمدی کنگرانی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 113-139

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانوفناوری در ایران از راه بررسی کمی روابط آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه است. شناسایی و ترسیم شبکه‌های تبادل اطلاعات در حوزه نانو‌فناوری ایران و در نتیجه آشکار شدن بازیگران اصلی و نقاط قوت و ضعف جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این عرصه نتیجه متأخر این پژوهش ...  بیشتر