بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

حسین خطیال؛ ایوب شیخی؛ سعید اسمعیل پور زنجانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 177-192

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری با لحاظ کردن نقش میانجی جوسازمانی هست. .جامعه آماری این پژوهش را 264 نفر از مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل می‌دهند که از این تعداد 157 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده و از آن تعداد نیز، 149 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

علی اکبر فرهنگی؛ حسین دامغانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ مجیدرضا داوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 169-189

چکیده
  بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان علی اکبر فرهنگی1،حسین دامغانیان2، محمدرضا مهرگان3، مجیدرضا داوری4 1- استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران 3- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، ...  بیشتر