مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی

ابراهیم تیموری؛ مهدی فشارکی؛ افشار بازیار

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 61-85

چکیده
  مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی ابراهیم تیموری1٭، مهدی فشارکی2، افشار بازیار3 1- استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران 3- دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی ...  بیشتر

بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها

علی محقر؛ فقیهه معین نجف آبادی؛ علی بیاضی طهرابند

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 185-204

چکیده
  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان ها باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در این صورت مطالعات انجام شده درباره تأثیر گذاری فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد سازمان ها (بر اساس چهار معیار اصلی) نتایج متناقضی را نشان داده اند. از این رو در مقاله ...  بیشتر