ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ منیره کاشیها

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 107-129

چکیده
  همپایی فرایندی است که طی آن کشورهایی که از مرز فناوری عقب هستند، شکاف فناورانه خود را با کشورهای پیشرفته جبران کرده و می توانند در سهم بازار هم با آن کشورها رقابت کنند. در فرایند همپایی، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کردند که برخی منجر به موفقیت و برخی منجر به شکست شده است لذا وجود یک استراتژی و چارچوب مناسب و داشتن سطح مناسبی ...  بیشتر

طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت )

علی محقر؛ حمید عباسی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 53-73

چکیده
  علارغم اهمیت و تاثیر فراوان  بانکها در رشد و توسعه جامعه ،  تحقیقات مربوط به مبحث پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی بسیار کم و محدود می باشد . هدف این تحقیق شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی و ارایه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی عبارت است از:اساتید راهنما، خبرگان ...  بیشتر