مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

محمدتقی تقوی فرد؛ کامران فیضی؛ بابک زادجباری اوچتپه؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدعلی دهقان دهنوی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-29

چکیده
  در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو  و یا  مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی ...  بیشتر

عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

مرتضی خان محمدی اطاقسرا؛ حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 123-142

چکیده
  سنجش و اندازه گیری برای هر سازمانی یک امر حیاتی است. نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از فرایند­های مدیریتی نقش برجسته­ای در کمک به تحقق اهداف و ماموریت­های سازمان دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر در مدیریت عملکرد چند­سطحی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق براساس کارت امتیازی متوازن می­باشد. تحقیق ...  بیشتر