تدوین مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی شبکه شباب

الهام احقاقی؛ امیر مانیان؛ محمد موسی خانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 157-180

چکیده
  برای سازمانهایی که، با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش اثربخشی و مدیریت ریسک دارای اهمیت است. در این زمینه ابزارهای ارزیابی طراحی شده، به سازمانها کمک می کند. در این پژوهش هدفمان ارائه مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل های همکاری، چارچوب های مفهومی همکاری و مدل های بلوغ ...  بیشتر

ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازما ن ها در زمینة مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)

سید رحیم صفوی میرمحله؛ مهدی اجلی قشلاجوقی؛ محمد موسی خانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 221-244

چکیده
  امروزه بسیاری از مدیران ،نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها درآمده است. با وجود این اگر زیرساخت های مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. ...  بیشتر