تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران

سحر نیک مرام؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. ...  بیشتر

طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری..

اسفندیار محمدی؛ عادل آذر؛ رحمت اله قلی پور؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر کمیجانی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1390

چکیده
  چکیده از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای ...  بیشتر