نویسنده

دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش نظرسنجی از مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 1385-1386 درباره نقش غالب راهنمایان آموزشی و تعیین میزان صلاحیت علمی آنان است.
با توجه به اینکه اصولاً تعلیم و تربیت امر هدایت و راهنمایی رشد انسانها و تدریس امر هدایت و راهنمایی جریان یادگیری است، بنابراین راهنمایی آموزشی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین فعالیتهای آموزشی است و نکته اساسی در تعلیم و تربیت است.
با در نظر گرفتن اینکه راهنمایی در امر آموزش بسیار حساس و حیاتی است ، شیوه راهنمایی و نقش راهنمایان آموزشی نیز بسیار کارساز و اثربخش است با وجود اینکه مهمترین نقش راهنمایان آموزشی نقش حرفه‌ای و تخصّصی آموزشی است، اما در وضع کنونی، بیشترین فعالیت و نقش غالب راهنمایان آموزشی متأسفانه به صـورت نقش اداری- سازمانی در آمـده و این مسأله میراث شیوه سنتی در امر راهنمایی آموزشی است که در آن، نقش غالب راهنمایان آموزشی، نقش بازرسی و تفتیش است. نقشی که گاهی افراط در آن نگرشی در معلمان به وجود می آورد که از آن به نگرش سگ نگهبان تعبیر شده است، به‌گونه‌ای که نقش راهنمایان آموزشی نقش مداخله گرایانه و ایجـاد مزاحمت و فضولباشـی در کار معلمان تلقی می‌شود. در نتیجه این نگرش منفی و دیـد بدبینانه موجب می‌شود که راهنمایان آموزشی از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نباشند. از این رو، ضروری است تا این مسأله آسیب شناسی شود و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در پی علل ایجاد و عوامل رفع نواقص آن برآیند تا جایگاه اصلی نقش راهنمایان آموزشی بازسازی شود.
با توجه به اینکه یکی از راههای درمان، انتخاب افراد دارای صلاحیت و شایسته برای تصدّی امر راهنمایی آموزشی است، باید شرایط احراز، ملاک و معیار استاندارد و مشخص با دید روانشناختی برای پست و نقش راهنمایان آموزشی تعیین شود و افراد با تجربه، علاقه‌مند، دلسوز و با صلاحیت به امر راهنمایی آموزشی گمارده شوند تا مصداق «کار را به کاردان سپردن » فراهم شود.
نوع این تحقیق میدانی- پیمایشی و روش آن توصیفی- آماری است.
این تحقیق دارای پنج سؤال پژوهشی است که پس از مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شد که نقش انسانی- اجتماعی و نقش آموزشی- حرفه‌ای راهنمایان آموزشی نقش غالب نیست؛ در حالی که برخلاف انتظار نقش اداری- سازمانی راهنمایان آموزشی نقش غالب محسوب می‌شود. از نظر صلاحیت علمی نیز راهنمایان آموزشی از شایستگی لازم برخوردار نیستند و بین اظهار نظرهای گروههای مطالعه شده تفاوت معناداری وجود ندارد. حجم جامعهآماری این پژوهش1568 نفر و حجم نمونه آن500 نفر است.

عنوان مقاله [English]

A Study on the Supervisors' Role from the View of Principals and Teachers of Elementary Schools in Yazd City in 2007-2008

نویسنده [English]

 • Jalil Baharestan

چکیده [English]

The aim of this research is was to evaluate the role of educational supervisors and their knowledge level in 2007-2008 from the view of principals and teachers of elementary schools in yazd city.
With respect to the goal of educational principles which is to guide and conduct the growth of human beings, and teaching is the current guidance and supervision of learning, therefore, educational supervision is one of the fundamental activities and the main point of education.
Supervision is vital and sensitive in teaching, hence, the role of educational supervisors and their methods of supervising is very significant and effective. Inspite of the fact that one of their most important roles is technical and professional education, unfortunately, the major part of their activities is tended to be organizational and officiall, which is basically traditional and nonetheless inspectional. Sometimes, extreme of it makes a watch-dog approach in teachers and an intervening role in their activities. This negative and pessimistic approach causes ineffectiveness of educational supervisors roles. Thus, it is essential to diagnose such ill-roles by the concerned authorities and try to remove As them. a result the status and major roles of educational supervisors will be reconstructed.
Indeed, one of the ways to remove such problems is to select qualified educational supervisors. So, the qualification and standard criteria must be defined for such posts and their roles. In this way, those applicants who are experienced, interested, compassionate and qualified must be appointed to prove the proverb: “The right man in the right place”.
The present research is a field-survey and its method is statistical-descriptive that contains five research questions. After studying and analyzing the data, it was specified that the supervising roles of educational
supervisors are not outstanding, while their organizational and official roles are significant. Futher, they bear no essential qualities and there is no significant difference among the group of subjects in terms of their scientific qualification and their view points in this regard. The population size of this research was 1568 and the sample size was 500.

کلیدواژه‌ها [English]

 • -
 • Principalship
 • Educational leadership
 • Educational direction
 • Educational supervision
 • Control
 • Evaluation
 • Inspection
 • Support
 • Affirmative
 • Convinced
 • Role of legal and organizational supervision
 • Role of humanity and social supervision
 • Role of professional and