بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی شرکت های صنعتی کوچک

فرهاد وفائی؛ رضا شافعی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 233-257

چکیده
  کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن ...  بیشتر