بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده

علیرضا ضیایی بیده؛ سیدیعقوب حسینی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 43-68

چکیده
  نگرانی در رابطه با محیط زیست موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. از آنجایی که تمام مصرف‏کنندگان به یک اندازه سبز نیستند استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند برای ترغیب آن ها به خرید محصولات سبز ضروری است. اولید قدم در بازاریابی هدفمند بخش‏بندی مصرف‏کنندگان و سپس تعیین نیمرخ مصرف‏کنندگان ...  بیشتر