تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی

شهریار عزیزی؛ راحله عاشوری؛ سلمان عیوضی نژاد

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 29-52

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی درک ویژه مخاطبان پرمصرف محصولات لبنی برندهای ملی با برچسب «سنتی» از عناصر موجود بر روی بسته‌بندی این محصولات و تعریف آن‌ها از یک محصول لبنی سنتی است؛ بنابراین به تجزیه‌وتحلیل و مقایسه بین پیام فرستنده (طراح بسته‌بندی) و آنچه گیرنده (مخاطب کالا) دریافت کرده، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ...  بیشتر