فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید

عاطفه فتحی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 56-86

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش فراترکیب علامت­دهی از طریق استراتژی معرفی محصول می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه­ای، از نظر ماهیت داده­ها کیفی و از منظر گردآوری داده­ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزشیابی مقاله­ها می­توان از برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی( CASP) استفاده کرد. بر اساس 46 مقالۀ انتخاب شده از پایگاه داده­های علمی ...  بیشتر