آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی در ایران

فاطمه رحیمی؛ طیبه امیرخانی؛ بهمن حاجی پور؛ علی اکبر عرب مازار

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 109-133

چکیده
  هدف پژوهش حاضر «آسیب‌شناسی‎ ‎فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ‏ترکیبی انجام شده است، بدین‌ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، ‏آسیب‌های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم ‏طبقه‌بندی شده‌اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب‌های ...  بیشتر