شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران)

اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ حسین نوروزی؛ فرشید خمویی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 91-116

چکیده
  برندسازی شخصی کارمند به عنوان یک مفهوم کلیدی برای موفقیت شخصی و سازمانی لازم و ضروری است. بدین منظور این تحقیق به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه­های برندسازی شخصی کارمند می­باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه­ای-کاربردی به شمار می­رود که از نظر گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و از نظر قطعیت داده­ها از نوع اکتشافی است. ...  بیشتر