ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده

مریم رستمی؛ سید عبدالله حیدریه؛ علی اکبر امین بیدختی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 112-137

چکیده
  بازاریابی محتوایی، رویکردی رو به رشد برای تقویت آگاهی مشتری، اعتماد بیشتر و خلق ارزش بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف "ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف‌کننده با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از نظریه داده بنیاد" صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال که به شیوه ...  بیشتر

الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری

مهدی نظری؛ حسن مهرمنش؛ جلال حقیقت منفرد

دوره 24، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 177-198

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تاب‌آوری تولید در ایران (مورد مطالعه گروه خودروسازی سایپا) می‌باشد. این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده و در قسمت کیفی از نظریه رویشی مطابق با روش نظام‌مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. مصاحبه‌های نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان تولید انجام و بر‌اساس تکنیک گلوله‌برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. از 930 عبارت ...  بیشتر

مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران

علی دیواندری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ حسین جلیلیان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 81-105

چکیده
  ​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده ­اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله­ های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در ...  بیشتر