مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران

علی دیواندری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ حسین جلیلیان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 81-105

چکیده
  ​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده ­اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله­ های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در ...  بیشتر